Không có tiền? Không vấn đề gì!

Pantry – một hệ thống thương mại cho phép bạn mua bán hàng hóa không chỉ bằng TIỀN mà còn có thể thay thế bằng sản phẩm hoặc dịch vụ để bạn có thể trao đổi những kỹ năng và sản phẩm của mình cho các sản phẩm và dịch vụ khác mà bạn mong muốn.

Không Có Tiền? Không Vấn Đề Gì!

Pantrypoints là một thị trường xã hội để trao đổi hàng hoá và dịch vụ bằng tiền hoặc không cần tiền

Sẵn Sàng Đối Đầu Với Khủng Hoảng

Pantrypoints cho phép cả giao dịch tiền và hàng đổi hàng, cho phép bạn mua và bán cho dù mọi người có tiền hay không. Nó chỉ sụp đổ khi khi bản chất mạng xã hội sụp đổ.

Socrates La Ai?

Supereconomics sử dụng Quy luật Chu kỳ xã hội của Socrates để dự đoán mọi thứ

Sẵn sàng đối đầu với khủng hoảng

Chúng tôi đã có thể dự đoán khủng hoảng hàng năm, nhưng chúng tôi đã nghỉ khoảng 1 năm. Vì vậy, sẽ có sự không chắc chắn, nhưng không nhiều như trước.

Features

Points Banking
Points Banking

Ngân hàng có hoặc không cần phải có tiền (Basic Universal Revenue). Bạn có thể không có tiền, nhưng bạn chắc chắn có sức lao động để giao dịch

Platforms: Hub
Match
Match

Bạn đang có kế hoạch phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mới? Trước tiên, hãy biết liệu nó đã tồn tại chưa hoặc nếu được thì có thông tin về nhu cầu thực sự về nó trước!

Platforms: Health, Learn

Feedback

I very much like this work:A Research Proposal For The Formalization Of The Science Of Supereconomics And The Establishment Of A Point-Based Economic System

I believe it is developing into a worthwhile project

Register in the Waitlist