Ang waste to wealth platform galing sa circular economy

Ang waste to wealth platform galing sa circular economy

Para sa mga krisis mula sa global warming

Ang waste to wealth platform galing sa circular economy

Paano ba yan gumagana?

Mag-register sa app para magkaroon ng plastic points
Pumunta sa registered Community Pantry sa listahan at i-covert ang iyong points sa pagkain
Dagdagan ang points sa pamamagitan ng pagdala ng plastik, metal, bote, o compost

Implementasyon ng Basic Universal Revenue

Ang Basic Universal Revenue ng Pantrynomics ang moneyless version ng Universal Basic Income of Economics. Ang sinaunang version nito ay ang ‘quipu strings’ na ginamit ng mga Inca

Ano ang Basic Universal Revenue?
Image

Feedback